Dyrekcja

Struktura

Administracja

Schemat funkcjonowania zespołu poradni nr 2

Wykwalifikowana i specjalistycznie przygotowana kadra. Dobra diagnoza potrzeb rodziny, szkoły i innych środowisk wychowawczych.

Zarządzanie zapewniające dobre warunki i organizację pracy.Zespół Poradni nr 2


Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin


Poradnia Psychologinczo – Pedagogiczna nr 4wielopłaszczyznowa diagnoza trudności i zaburzeń. opiniowanie orzecznictwo.


poradnictwo psychologiczne, psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzin


profilaktyka i psychoedukacja rozwijanie kompetencji rodziców, nauczycieli i wychowawców.


współpraca i działalność środowiskowa. Kształtowanie warunków rozwoju.Optymalne funkcjonowanie dzieci i młodzieży w środowisku:rodzinnym


rówieśniczym


szkolnym